Regulamin uczestnictwa w zajęciach z zakresu szkolenia psów
w szkole Psi Kumpel

 1. Uczestnik szkolenia zwany dalej Uczestnikiem, zobowiązany jest do posiadania i przedstawienia instruktorowi książeczki zdrowia psa z wpisanymi aktualnymi szczepieniami obowiązkowymi.
 2. Uczestnik szkolenia może przebywać na placu bądź w sali wyłącznie podczas obecności instruktora lub innej osoby przez niego upoważnionej poza wyjątkiem klubowiczów agility.
 3. Pies jest wprowadzany i wyprowadzany przez Przewodnika na teren szkolenia na smyczy.
 4. Pies może być spuszczany ze smyczy na terenie placu szkoleniowego na własną odpowiedzialność Uczestnika i wyłącznie za zgodą instruktora. Instruktor w uzasadnionych przypadkach może nie zezwolić Uczestnikowi na spuszczenie psa ze smyczy.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do sprzątania po swoim psie i do zachowania czystości na terenie szkolenia jak i wokół niego.
 6. Uczestnik w czasie zajęć zapewnia psu smakołyki oraz wodę do picia.
 7. Uczestnik odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez swojego psa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Psy ze zgłaszanymi problemami z zachowaniem (zaburzenia zachowania) mogą zostać zakwalifikowane na zajęcia grupowe po wcześniejszej konsultacji zoopsychologicznej.
 9. Uczestnik odpowiada za zaproszone przez siebie osoby towarzyszące, a także za wszelkie wyrządzone przez nie szkody.
 10. Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania o swojej nieobecności na zajęciach minimum 24 godziny przed ich rozpoczęciem w przeciwnym razie uznaje się je za odbyte.
 11. W ramach kursu, w przypadku jednej godziny usprawiedliwionej nieobecności, Uczestnik ma prawo do odpracowania jej w trakcie zajęć z inną grupą w terminie ustalonym z instruktorem.
 12. Nieobecności usprawiedliwione w szkoleniu, powyżej 1 godziny nie uprawniają Uczestnika do możliwości odpracowania ich lub żądania zwrotu kwoty za odbyte szkolenie.
 13. Opuszczenie 3 kolejnych zajęć bez wcześniejszego uprzedzenia uprawnia instruktora do skreślenia danej osoby z listy uczestników szkolenia bez zwrotu opłaty za odbyte szkolenie.
 14. Rezygnacja z kursu z powodów zdrowotnych nie stanowi podstawy do zwrotu gotówki za nieodbyte zajęcia chyba, że kursant wykaże zaświadczenie weterynaryjne stwierdzające niemożność kontynuacji szkolenia.
 15. Osoba deklarująca chęć uczestnictwa w szkoleniu grupowym zobowiązana jest do wpłacenia bezzwrotnej zaliczki przed rozpoczęciem zajęć, a następnie uiszczenia pełnej opłaty za wybrany kurs po pierwszych zajęciach ale nie później niż przed rozpoczęciem drugiego spotkania.
 16. Osoba deklarująca chęć uczestnictwa w szkoleniu indywidualnym zobowiązana jest do wpłacenia zaliczki w wysokości 50% ceny lekcji. Warunkiem zwrotu zaliczki jest informacja o rezygnacji wniesiona do sekretariatu szkoły na 2 dni przed rozpoczęciem zajęć.
 17. O kolejności zgłoszeń na kurs decyduje termin zaksięgowania zaliczki.
 18. Zaliczka podlega zwrotowi, jeżeli kurs zostanie odwołany z przyczyn zależnych od organizatora.
 19. Rezygnacja z umówionego terminu może odbyć się nie później niż na 2 dni przed datą szkolenia i naczej zajęcia uważa się za odbyte.
 20. Uczestnik szkolenia zgadza się na bezpłatne umieszczenie zdjęć lub filmów z udziałem jego i jego zwierzęcia w materiałach ilustrujących działania szkoły na stronie www.psikumpel.com oraz portalach społecznościowych.
 21. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez użycie monitoringu wizyjnego w trakcie prowadzonych zajęć ze względu na bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię administratora danych osobowych.
 22. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do zgłoszenia instruktorowi wszelkich zauważonych w trakcie zajęć zagrożeń i niebezpieczeństw; zgłoszenia instruktorowi zachowań agresywnych psów przebywających na terenie szkolenia; zgłoszenia instruktorowi wszelkich innych problemów pojawiających się w trakcie zajęć; przestrzegania podstawowych przepisów z zakresu BHP i PPOŻ
 23. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się u instruktora

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Psi Kumpel Izabela Szupryczyńska z siedzibą przy ul. Długiej 117, 89-606 Charzykowy, NIP 8792430819 na potrzeby świadczenia usług szkolenia psów.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
 1. Administratorem Pana/Pani danych jest firma Psi Kumpel Izabela Szupryczyńska z siedzibą przy ul. Długiej 117, 89-606 Charzykowy, NIP 8792430819. Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat.psikumpel@gmail.com
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług szkoleń psów na podstawie art. 6 ust 1 pkt a);
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 4. Administrator uprzedza o ryzyku przekazania danych osobowych do państwa trzeciego i że państwo trzecie nie zapewnia takiego stopnia ochrony danych osobowych, jaki jest wymagany przez RODO;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.